ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

TÕRVA LASTEAED MÕMMIK

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS


2023/2024 ÕPPEAASTA MOTO JA EESMÄRGID

MOTO:

„IGAS INIMESES ON PÄIKE, LASKEM TAL SÄRADA“

 Üldeesmärgid:

*      Õppetegevused on paindlikud ja lõimitud, rakendatud on loovad lähenemised ja mängulised võtted.

*       Laps kogeb eduelamust läbi erinevate tegevuste.

*     Meeskonnatöö toimib igal tasandil, hoides sõbralikku ja positiivset, toetavat ja viisakat joont. Sõnades ja tegudes on kooskõla. Täiskasvanud on lastele eeskujuks.


Tõrva lasteaed Mõmmik on koolieelne lasteasutus, mis loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks. Toetab lapsevanemate tegevust lapse arendamisel ning lapsele alushariduse omandamise võimaldamisel.

Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse kehaline, vaimne ja sotsiaalne, sealhulgas kõlbeline ja esteetiline areng ning eelduste kujunemine igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 

Selleks lasteaed:

 • loob lapsele arengut soodustava keskkonna; tagab turvatunde ja eduelamuse ning toetab lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonna nähtustest;

 • soodustab lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;

 • toetab lapse ümbritseva maailma mõistmist, oma koha leidmist selles ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemist;

 • suunab lapse arengut, toetab ja abistab vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustab neid.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine;

 • lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine;

 • mängu kui lapse põhitegevuse kaudu mõtlemis- ja probleemilahendamisoskuste, eneseväljendamis-, koostöö- ja suhtlemisoskuste, empaatiavõime ja iseseisvuse arendamine;

 • üldõpetuslikest põhimõtetest lähtumine;

 • kodu ja lasteasutuse koostöö;

 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste rahvuste  kultuuri eripära tundmaõppimine.


Lisaks põnevatele igapäevategevustele toimuvad muusika- ja liikumistegevused. Üks kord nädalas käivad koolieelikud liikumistunnis Spordiklubis Viraaž. Samuti toimuvad liikumistunnid ka õuekeskkonnas.
Igapäevaselt kasutatakse õppetegevuses digitehnoloogilisi vahendeid.  Tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse laste huvidest ning arvestatakse laste individuaalsete võimetega. Palju rakendatakse õuesõpet. Toimub tihe koostöö kodu ja lasteasutuse vahel, tagamaks lapsele sobiv kasvukeskkond. Lasteaed on liitunud “Kiusamisest vabaks” programmiga, mille kohta leiate informatsiooni siit: https://www.kiusamisestvabaks.ee/.

 

 Lisaks pakub Ines Piller Mõmmiku õppekohas lastele mänguteraapias osalemist.

Mänguteraapia on  teraapiasuund, mis on mõeldud  lastega tegelemiseks (3- kuni 16-aastased). Mänguterapeut kasutab terapeutilisi suhtlemisoskusi ja palju erinevaid mängulisust ja loovust soodustavaid vahendeid: liiv, väikesed kujukesed, savi, käpiknukud, mänguasjad, joonistamis- ja maalimisvahendid, kostüümid, metafoorkaardid, muusika. Tegevusteks on lugude jutustamine, loov visualiseerimine, liikumine, rollimängud, jne. Nende kaudu aitab mänguterapeut lastel väljendada oma tundeid, soove, vajadusi ja mõtteid. Laps ei pea enda väljendamiseks õigeid sõnu otsima või kellegi hukkamõistu kartma.

Millal pöörduda mänguterapeudi poole?

 • Kui Sinu laps on elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedase kaotus, lemmiklooma kaotus, elukoha-, lasteaia- või kooli vahetus).

 • Kui Sinu laps on kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda.

 • Kui Sinu laps on käitumises agressiivne (lööb, hammustab, karjub).

 • Kui Sinu laps on madala enesehinnanguga, kurb, häbelik, endassetõmbunud, kartlik, hirmunud, ärev, rahutu, vihane või trotslik.

 • Kui Sinu laps on kiusaja või kiusatav.

 • Kui Sinu laps on haigestunud ja vajab pikaaegset ravi.

 

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo